Boshoqli don va sholi yetishtirish agrotexnika laboratoriyasi